Cài đặt mã nhúng

Nhà

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cơ hội cho chủ sở hữu trang web nhúng máy tính vào các trang của bạn hoàn toàn miễn phí.

Để thực hiện việc này, hãy chọn máy tính bạn cần, sao chép và dán mã xuất hiện trên trang của bạn, nếu kích thước được cung cấp không phù hợp, bạn có thể tự thay đổi các kích thước này trong các trường mã tương ứng.