Máy tính mang thai trực tuyến theo tuần

Máy tính mang thai trực tuyến theo tuần


Dịch vụ trực tuyến miễn phí để tính toán mang thai theo tuần.

Phương pháp tính thai:


Chọn ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn:
Chọn ngày thụ thai:


Kết quả

Tuổi thai của bạn:
0 tuần
Ngày đáo hạn dự kiến:
8 tháng 7, 2024


Tháng 10 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 11 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 12 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 1 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 2 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Tháng 3 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 4 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 5 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 6 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 7 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 8 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hiện nay
Bắt đầu tam cá nguyệt thứ hai
Bắt đầu tam cá nguyệt thứ ba
Ngày đáo hạn dự kiến

Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai bởi những chuyển động đầu tiên của thai nhi

Máy tính mang thai bởi những chuyển động đầu tiên của thai nhi

Máy tính mang thai theo tháng

Máy tính mang thai theo tháng

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính tuổi thai

Máy tính tuổi thai

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính tăng cân khi mang thai

Máy tính tăng cân khi mang thai