Máy tính mang thai trực tuyến theo tháng

Máy tính mang thai trực tuyến theo tháng


Dịch vụ trực tuyến miễn phí để tính toán mang thai theo tháng dương lịch.

Phương pháp tính thai:


Chọn ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn:
Chọn ngày thụ thai:


Kết quả

Tuổi thai của bạn:
1 tháng
Ngày đáo hạn dự kiến:
31 tháng 3, 2025


Tháng 6 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 7 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 8 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 9 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 10 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 11 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 12 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 1 2025
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 2 2025
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tháng 3 2025
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 4 2025
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hiện nay
Bắt đầu tam cá nguyệt thứ hai
Bắt đầu tam cá nguyệt thứ ba
Ngày đáo hạn dự kiến

Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai bởi những chuyển động đầu tiên của thai nhi

Máy tính mang thai bởi những chuyển động đầu tiên của thai nhi

Máy tính mang thai theo tuần

Máy tính mang thai theo tuần

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính tuổi thai

Máy tính tuổi thai

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính tăng cân khi mang thai

Máy tính tăng cân khi mang thai